Tiếng Hàn sơ cấp bài 15 – bài cuối cùng: Vì nhiều việc nên không đi được

내일 할 일이 많아서 못 가요.Trước: «
Tiếp theo: